Phòng Đông Máu

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

Ths.Bs Nguyễn Thị Thủy

 

Gồm có 2 máy:

+ Máy 1 (bên trái) là máy ACL TOP 700, chạy những xét nghiệm đông máu của cở thể người (APTT, PT, Fibrinogen..)

+ Máy 2 (bên phải) là máy ACL TOP 300, chạy giống máy trên