Phòng Hóa Sinh Lâm Sàng

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

CN.Nguyễn Thị Kim Nhung

Gồm có 2 máy:

+ Máy 1 (bên trái) là máy AU400, chạy những xét nghiệm cơ bản sinh hóa cơ thể con người (Glucose, Cholesterol, Axit Uric, SGOT và SGPT..)

Có 2 chế độ chạy: Chạy “Rack” thông thường và chạy “Cấp cứu”

+ Máy 2 (bên phải) là máy AU640, chạy giống máy AU400.