Phòng Hóa Sinh Nội Tiết

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

Ths.Bs Nguyễn Hồng Phượng

Gồm có 2 máy:

+ Đây là máy COBAS E601, chạy những xét nghiệm cơ bản sinh hóa nội tiết con người (Beta-HCG, Ca-125, Alpha, HE-4, Procalcitonin, HBeAg..)

+ Máy khác là ARCHITECH, chạy được những xét nghiệm nội tiết tố (IVF, Prolactin, Progesteron, FSH, LH, Testosteron..)