Phòng Máy Nước Tiểu

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

CN.Nguyễn Thị Kim Nhung

+ Đây là máy COBAS U411, để chạy các mẫu nước tiểu của bệnh nhân.

+ Có thể chạy được những chỉ số (Protein niệu, Glucose niệu, Bạch Cầu, Hồng Cầu..)