Phòng Tiếp Đón Bệnh Nhân

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

Y sĩ.Ngô Duy Bình

 Gồm có 3 bàn tiếp đón:

+ Bàn 1: Chuyên lấy máu bệnh nhân “Cấp Cứu”, bệnh nhân “Khám Chuyên Sâu” và bệnh nhân của khu khám dịch vụ “Tự Nguyện I”

+ Bàn 2: Nhiệm vụ giống bàn 1.

+ Bàn 3: Chuyên lấy máu những bệnh nhân thường, bệnh nhân chủ yếu làm hồ sơ vào viện hoặc khám phụ khoa.