Phòng Truyền Máu

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

Ths.Bs Nguyễn Thị Thủy (Phó Khoa)

Gồm có 2 tủ lạnh:
+ Tủ 1 (bên trái) để lưu trữ Huyết Tương Tươi Đông Lạnh, Tủa Lạnh. Nhiệt độ trung bình (-35 độ C)

+Tủ 2 (bên phải) lưu trữ Khối Hồng Cầu, Máu Toàn Phần.

 Nhiệt độ trung bình (4 độ C)