Phòng Vi Sinh

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

Ths.Bs Đặng Hồng Thắng

Gồm có 2 bàn làm việc:

+ Bàn 1: Chuyên làm những bệnh nhân có chỉ định (Soi Tươi, Chlamydia, HCG-Định Tính).

+ Bàn 2: Chuyên làm về các bệnh nhân có chỉ định (Nuôi Cấy tìm liên cầu B-liên cầu D, làm Kháng Sinh Đồ)